Polityka prywatności

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych i jak można z nim się skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych (a więc podmiotem decydującym o celach i podstawach
prawnych przetwarzania danych osobowych) jest City Brokers Investments Sp. z o.o. W sprawach dotyczących RODO można kontaktować się pod adresem: g.wisniewski@cbinvestment.pl

2. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez City Brokers Investments Sp. z o.o. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), a w momencie pozyskiwania Państwa danych osobowych każdorazowo informowani są Państwo jest podstawa prawna ich przetwarzania. City Brokers Investments Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe przede wszystkim w następujących sytuacjach:

 1. Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem Spółki (w tym bieżący kontakt z przedstawicielami kontrahenta w okresie jej bowiązywania). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 2. Odpowiedź na zapytania kierowane do Spółki za pośrednictwem stron internetowych lub drogą e-mail. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy Administratora wyrażają się w udzieleniu odpowiedzi na skierowane zapytania. Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3-lat liczonych od 1 stycznia kolejnego roku, w którym skierowane zostało zapytanie. 
 3. Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi (pracowników/współpracowników klientów/potencjalnych klientów). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Administratora
  wyrażający się w dochodzeniu roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami. Dane są przechowywane przez okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat).
 4. Archiwizacja dokumentacji (np. umowy, dokumenty rozliczeniowe). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –
  przetwarzanie danych jest niezbędne by wykonać obowiązki prawne wynikające z ustawy o rachunkowości (art. 74 ust. 2). Okres przechowywania danych zależny jest od przepisów prawa, a jeśli go nie wskazano wynosi 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
 5. Marketing bezpośredni. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Administratora wyrażający się w podejmowaniu działań w ramach marketingu bezpośredniego. Okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających (co
  do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat). Administrator nie będzie jednak przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wniesienia sprzeciwu.

City Brokers Investments Sp. z o.o. wyjaśnia, że opisane powyżej okresy przechowywania (przetwarzania) danych osobowych są powiązane z celami i podstawami ich przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane są przez City Brokers Investments Sp. z o.o. przez okres wynikający z przepisów prawa, a w przypadku braku stosownych wytycznych wynikających z przepisów prawa – przez okres ustalony każdorazowo stosownie do charakteru przekazanych danych osobowych. Ustalając okres przetwarzania danych osobowych City Brokers Investments Sp. z o.o. każdorazowo uwzględnia kwestie takie jak: obowiązki względem organów podatkowych, czy związane z koniecznością dokonania rozliczeń finansowych, okresy przedawnienia roszczeń stron związanych z zawartą umową, czy obowiązki nałożone na Spółkę przepisami prawa. Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych – w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się w tej sprawie ze Spółką. 

3. Czy przekazanych danych osobowych City Brokers Investments Sp. z o.o. jest konieczne?

Ujawnienie wobec Spółki danych osobowych nigdy nie jest obowiązkowe, dysponują Państwo pełną dowolnością w tym zakresie. Spółka zwraca jednak Państwa uwagę, że o ile dla samego korzystania ze strony WWW ujawnienie danych osobowych nie jest konieczne, o tyle nieujawnienie danych może uniemożliwić takie działania Spółki, do których dane te są niezbędne. Powyższe obejmuje przykładowo świadczenie na Państwa rzecz usług, zawarcie lub przygotowanie umowy współpracy, kontakt zwrotny z informacją o usługach bądź produktach Spółki, udzielenie innego rodzaju odpowiedzi lub informacji (tak telefonicznie jak i poprzez pocztę e-mail). 

4. Jakie uprawnienia przysługują Państwu wobec Spółki?

 1. Prawo do uzyskania dostępu do danych – w każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przechowywane są przez Spółkę.
 2. Prawo do żądania poprawiania danych – zawsze mogą Państwo zażądać poprawienia Państwa danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełniania niekompletnych danych.
 3. Prawo do żądania usunięcia danych – zawsze mogą Państwo zażądać, by usunąć przetwarzane przez City Brokers Investments Sp. z o.o. dane osobowe. Niestety nie zawsze będzie to możliwe do zrealizowania, gdyż niekiedy obowiązek przetwarzania wiązać będzie się np. z przepisami prawa.
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu – zawsze mogą Państwo zażądać aby Spółka ograniczyła przetwarzanie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu prawnie uzasadnione interesy, co dotyczy zwłaszcza realizowanego przez City Brokers Investments Sp. z o.o. marketingu bezpośredniego. 
 5. Prawo do wycofania zgody – w sytuacji, gdy Spółka przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

5. Czy Państwa dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom?

Zgodnie z przyjętą polityką City Brokers Investments Sp. z o.o. nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom nieuprawnionym, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z podmiotami zewnętrznymi. Do udostępnienia przez City Brokers Investments Sp. z o.o. Państwa danych osobowych dojść może wtedy, gdy Spółka jest do tego wyraźnie zobligowana lub upoważniona przepisami prawa (np. przekazanie danych, o których udostępnienie zawnioskuje policja).

Spółka zastrzega jednocześnie, że możliwe jest powierzenie przez nią przetwarzania Państwa danych podmiotom z nią współpracującymi, przy czym każdorazowo odbywać się to będzie wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanymi podmiotami i w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Pliki Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona). Strona internetowa https://www.citybrokers.pl używa plików cookies w celach statystycznych oraz reklamowych oraz funkcjonalnych.

7. Aktualizacja zasad prywatności
City Brokers Investments Sp. z o.o. nie może wykluczyć, że w przyszłości będzie musiała zaktualizować Politykę Prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Spółki. 

EnglishLietuvių kalbaPolskiРусский